شماره حساب و کارت های شرکت

شماره حساب و کارت های شرکت جهت واریز به حساب های بانکی به شرح زیر می باشند:

شماره کارت صادرات: 000

شماره حساب صادرات: 000